Självledarskap

i tillitsbaserade organisationer

Jag har arbetat i flera olika organisationer med stödinsatser för att implementera en tillitsbaserad organisationskultur. Jag har kommit att intressera mig vilka nya beteenden som medarbetare och ledare behöver etablera i denna nya organisationskultur som ska möjliggöra för samskapande av morgondagens verksamhet.

2020 gav jag ut boken Workflow som är en handbok för medarbetarskapet. Här får du som medarbetare (inklusive du med ledande uppdrag) verktyg för hur du kan arbeta hållbart och effektfullt. 

I den tillitsbaserade organisationen är ett gott självledarskap hos alla centralt, för att klara framtidens utmaningar behövs allas kreativitet och medskapande. Detta förutsätter en god kunskap hos alla i organisationen kring såväl sig själv och de inre förutsättningarna som sitt uppdrag. Vilken är din uppgift och vilka aktiviteter är särskilt värdeskapande för de du arbetar för? Du behöver även verktyg för att kunna förbättra ditt arbete kontinuerligt samt förstå och hantera den transformation som vi är under och som kräver omställningsförmåga.

Workflow

I samarbete med förlaget Komlitt har boken Workflow utvecklats till ett koncept med flera produkter. Du kan köpa boken, gå utbildningar och skaffa dig ett planeringsverktyg, ALPA.  

Utbildningar

När ni vill utveckla självledarskapet i er organisation har jag en rad olika utvecklande erbjudanden. Utbildningsinsatserna skräddarsyr vi tillsammans efter era behov. Det går att beställa allt från enstaka föreläsningar till längre konsultinsatser där vi jobbar tillsammans över tid. I katalogen hittar du  förslag på olika utbildningsinsatser. Jag tar gärna ett förutsättningslöst teamsmöte där vi fördjupar oss kring ert unika nuläge. 

Centrala kompetenser

 i en tillitsbaserad organisation

Självledarskap

Som medarbetare får du i en tillitsbaserad organisation ett större ansvar för att leda dina egna uppgifter framåt. Du behöver självinsikt, hjärnkoll och redskap. 


Uppdragsfokus
Vilken är din målgrupp.? Vilka aktiviteter i din vardag skapar värde för dem? Vet du hur din arbetsinsats uppfattas? Hur bygger du tillit mellan dig och din målgrupp? Du behöver också ha en god uppfattning om vilka uppgifter som är dina och vad som reglerar ditt uppdrag. Du behöver arbeta tillsammans med andra för att lösa komplexa utmaningar. Detta förenklas när uppdrag och roller är tydliga. Även att tydliggöra enstaka uppdrag är av vikt. Professionell kunskap är viktig för att kunna lösa uppdraget, den byggs över tid.


Samverkan
Förmåga att arbeta tillsammans med andra över olika gränser i tvärprofessionella team är en framgångsfaktor i en tillitsbaserad organisation. Alla kompetens behövs. 


Förbättringskunskap
Vilka arbetssätt har du och dina kollegor? Utifrån det uppdrag du har och vilka aktiviteter som är värdeskapande - vad skulle du/ni kunna göra annorlunda för att förbättra? Här ligger en viktig nyckel, ingen vet detta bättre än du och dina kollegor! Kanske finns t om möjlighet att göra helt annorlunda - med innovation!


Beteendeförändring
I en snabbt föränderlig värld ställs krav på en förändringsförmåga hos alla. Beteendeförändring är utmanande, det finns naturliga inbyggda hinder i oss som gör det svårt. Vi kan göra det enklare genom konkretiseringar på beteendenivå och nudging.


Livslångt lärande
Ett kontinuerligt och behovsstyrt lärande sker i vardagen. Vi lär bäst när vi får göra det bitvis och just in time. Systematisk reflektion över resultat, såväl positiva som negativa, ger också förutsättningar för lärande i vardagen.