Program

Hållbar och effektfull på jobbet

Hållbart arbete

3-dagarsutbildning för arbetsgrupper som vill arbeta mer hållbart och effektfullt

Det här är ett paket med 3 utbildningsdagar. som genomförs hos er, i er grupp. Vi tar oss inifrån och ut. Vi börjar med att kika på de individuella faktorerna som vi kan påverka i vår vardag. Mellan dag ett och två är det en hemuppgift,  vi använder insikterna som kommit av den under dag två. Under andra kursdagen fokuserar vi på att skapa kunskap kring hur vi kan få tiden att räcka bättre i vardagen. Här blir vi mer konkreta och praktiska. De första två dagarna är mer teoretiska medan den tredje dagen har mer workshop karaktär. Kunskap introduceras i varje pass för att sedan arbetas med i grupper. När dag tre hamnar på hösten kan aktiviteterna knytas till verksamhetsplanering för nästkommande år.

Efter dag tre finns en ökad förståelse kring hur arbetet kan utföras på ett mer hållbart sätt med fokus på att skapa så högt värde som möjligt för de verksamheten är till för. Från "what´s in it for me" till konkretiseringar som kan användas i såväl arbetsmiljöarbetet som i verksamhetsutvecklingsarbetet.

Boken Workflow, hållbar och effektfull på jobbet ingår som kurslitteratur. Vi använder boken under kursen och efter avslutade kursdagar finns möjlighet att återvända till kursens teman för repetition. 

Ny på jobbet!

Strukturerad yrkesintroduktion

Att vara ny på jobbet är krävande, det är mycket som ska läras in. Både yrket och vad som gäller på arbetsplatsen. Under fem träffar i grupp underlättar vi processen med kunskap och tekniker.

Till första och sista utbildningstillfället bjuds nyanställda och deras närmsta arbetsledare och mentorer in. Träffarna mellan är bara för gruppen nyanställda.

Teman

 1. Från novis till expert & arbetsplatsens utformning
 2. Auskultation - lära från trygg position
 3. Backcasting & Gantt
 4. Egna checklistor & att använda manus
 5. FAQ och utvärdering

Stödfunktioner

1-årigt utbildningspaket för utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare och liknande

Jag har under ett tiotal år arbetat i stödfunktioner och med att leda medarbetare inom stödfunktioner och är därför väl insatt i programmets målgrupps vardag. Målgruppen är viktig för att verksamheter ska kunna utvecklas, kvalitetssäkras och transformeras. Jag har tagit fram en palett av verktyg som är till nytta inom den här yrkeskåren.

Jag tror på utbildningsinsatser där man får lära bit för bit och nära knutet till vardagens uppgifter. Därför har jag tagit fram ett utbildningsprogram som bygger på en inledande utbildningsdag där vi gärna samlas live. Därefter följer metodhandledningsträffar under ett år. Under dessa träffar applicerar vi teori och metod på deltagarnas aktuella case. Varje deltagare bär med sig in ett case vardera. 

Kursinnehåll dag 1 

 • Kärnprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser
 • Stödprocessen från ax till limpa, från behovsfångst till leverans
 • V8 - en metod för att ringa in uppdrag
 • Leda med fokus på nästa steg
 • Skapa en effektiv mötesstruktur
 • Skapa ett kommunikationssystem
 • Kotters 8 stegsmodell för förändring - create a sence of urgency
 • Använd nudging
 • Självledarskap

Ledarutveckling

För vardagsnära förmågor att leda tillitsbaserat

Utbildning för ledare som löper över 12 månader. Vi inleder med att tillsammans analysera nuläge och sätta upp individuella lärmål. Därefter följer fyra tematiska utbildningsdagar med övningar som ska göras före och efter varje tillfälle. På det sättet hålls utbildningen levande även mellan utbildningstillfällena.

Varje utbildningsdag inleds med att deltagarna får ge positiva exempel på vad som redan pågår och på vad som kräver förändring. Samskapande av innehåll skapar engagemang och motivation.

Dagarna fördjupar succesivt den teoretiska förståelsen och övningar bidrar till att konkreta förmågor att praktisera tillitsbaserat ledarskap etableras. Övningarna sammanfattas på A3:or och är utformade så att deltagarna kan genomföra samma övning i sin verksamhet. 

Under den femte och avslutande kursdagen introduceras tekniker för förändringsledning och en plan för varje deltagares fortsatta genomförande av tillitsbaserad ledning och styrning med specifika och tidssatta mål upprättas.

En uppföljningsaktivitet sker tre månader efter avslutat utbildningsprogram med möjlighet till diplomering.