Förändringsledning

Förändringsledning

Förändringstakten är hög och spås bli allt högre framöver. Vi människor är av naturen avvaktande till förändring. För att underlätta för oss arbetar vi systematiskt med förändringsledning, Jag lär ut och driver förändringsarbete med fokus på att skapa förutsättningar för och säkerställa beteendeförändring. Digitala och analoga metoder och verktyg används. 

Jag kan stötta er i ert förändringsarbete i hela eller delar av processen, från nulägesanalys, målformulering och planering till genomförande och utvärdering. Jag kan även komma in med utbildningsinsatser när ni vill öka er förändringsledarförmåga..

Digital transformation

Den digitala utvecklingstakten är hög. Nya tekniska landvinningar avlöser varandra. Vi människor försöker hänga med så gott vi kan.  Många organisationer upplever idag att man inte riktigt hinner med och sitter kvar i tunga digitala arv. Att hoppa på den ena IT-trenden efter den andra lite planlöst kommer inte räcka för att klara den totala omställning som vi står inför. För att klara av den digitala transformationen, dvs att börja arbeta på helt nya sätt, krävs ett systematiskt angreppssätt.

Jag kan stötta er när ni vill skapa förutsättningar i er organsiation för digital transformation i hela eller delar av processen, från nulägesanalys, målformulering och planering till genomförande och utvärdering. Jag kan även komma in med kompetensutvecklande insatser när ni vill öka er digitaliseringsförmåga.

Tillitsbaserad verksamhets-utveckling

Många organisationer arbetar idag med att införa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Denna organsiationsfilosofi bygger på att vi har ett brett engagemang och ansvarstagande i verksamheten. Att alla har koll på sin ansvarspusselbit och arbetar med att ständigt förbättra arbetssätten kopplade till den. 

Jag erbjuder ett workshoppaket som kan förläggas på hel eller halvdag som ökar medarbetares förmåga att identifiera och förbättra sina arbetssätt. Under workshopen lär vi oss att kartlägga processer, analysera processen, förbättra den, innovera och digitalisera.

Stödfunktioner

För lednings- och kärnverksamhet finns en kategori medarbetare som arbetar med att ge stöd. Det finns ekonomer, HR-specialister, utvecklingsledare, administratörer osv. Dessa har en särskild postition i organsiationen där målgruppen är intern, värdet ska inte primärt skapas i kärnverksamheten utan i samspelet med uppdragsgivaren. Arbetet i stödprocesser har ofta en ledarskapskaraktär men ofta utan ett chefsmandat. För att lyckas i sin roll i en stödfunktion krävs särskilda verktyg och metoder.

Jag erbjuder metodhandledning och utbildning för medarbetare i stödfunktioner

"The central issue is never strategy, structure, culture or systems. The core of the matter is always about changing the behavior of people" 

John Kotter